disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website, respectievelijk www.stubbe.immo, wordt beheerd door de BV Vastgoedpartners Stubbe, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Jan van Eyckplein 8 te 8000 Brugge (België). De onderneming heeft het BTW-nummer BE0646944171.

Uw gebruik van deze website, houdt in dat U de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Vastgoedpartners Stubbe BV behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden U dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de stubbe.immo-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als een instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In onze rubrieken te koop en te huur informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u ter informatie aangeboden. Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie nauwkeurig, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op een professioneel adviseur (expert, architect, advocaat, notaris, fiscalist of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van het onroerend goed. Wij doen al het mogelijke om op de stubbe.immo-site betrouwbare en actuele vastgoedinformatie ter beschikking te stellen, echter Vastgoedpartners Stubbe BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om, voor u eender welke beslissing neemt omtrent het vastgoed (aankoop, huur,...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de stubbe.immo-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of om andere redenen. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen hiervan voor u of voor derden.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot deze site of tot een gedeelte ervan voor elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die: deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden, op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Intellectuele Rechten

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, knoppen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Vastgoedpartners Stubbe BV, tenzij anders vermeld. Voorgenoemde volledige inhoud is tevens beschermd via de rechten op de intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze website (plan, keuze en schikking, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Vastgoedpartners Stubbe BV verbiedt het gebruik van een deel van de tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Vastgoedpartners Stubbe BV de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Vastgoedpartners Stubbe BV of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Vastgoedpartners Stubbe BV, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van één van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoepartners Stubbe BV. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@stubbe.immo. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij door uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: www.stubbe.immo toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is verboden, tenzij de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Vastgoedpartners Stubbe BV.

Aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan Vastgoedpartners Stubbe BV verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van deze website of een van de producten of diensten die deze website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Vastgoedpartners Stubbe BV is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), gevestigd op het adres Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België). Het BIV vormt de toezichthoudende autoriteit op het reglement van plichtenleer (KB 27 sept 2006).